REGULAMIN

1. Sklep internetowy działający pod adresem 4horse.pl prowadzony jest przez 4HORSE.PL EDYTA CIARA z siedzibą w Otwocku przy ul. Karczewskiej 15A, Otwock 05-400, zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 5322086056 oraz posiadający nr REGON 384708129, zwany dalej „Sklepem”.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.4horse.pl. Ceny i informacje dotyczące produktów zamieszczonych na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do rokowań.

3. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która poosiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiada stałe miejsce pobytu lub tymczasowe na terytorium Polski oraz każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Klientem. Takie same uprawnienia posiadają osoby fizyczne i osoby prawne posiadające stałe miejsce pobytu lub siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sklep. Potwierdzenie nastąpi e-mailem lub pisemnie na adres wskazany przez Kupującego. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay, SIX Payment Services (Europe) S.A, PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o., PayPal Inc. oraz PayU S.A.

5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż sprzętu jeździeckiego. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

6. Podane na stronie internetowej ceny są cenami zawierającymi podatek VAT i podawane są w polskich złotych. Ceną wiążącą dla Kupującego i 4HORSE.PL EDYTA CIARA jest cena wskazana na stronie internetowej w chwili złożenia zamówienia, o ile następnie została potwierdzona w potwierdzeniu zamówienia.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego.

10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

11. Klient jest na bieżąco informowany o zmianach w cenach towarów i usług oferowanych na stronie sklepu.

12. Płatność za towar w sklepie następuje za pomocą form płatności wymienionych w nin. Regulaminie.

13. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za zamówiony towar Sklep zastrzega sobie prawo natychmiastowego zablokowania uprawnień Klienta do dokonywania kolejnych zakupów w Sklepie.

14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

15. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy 4HORSE.PL EDYTA CIARA do celów ewidencyjnych, a w szczególności w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży. Jednocześnie zapewniamy, że ma Klient prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Informacje handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do newslettera). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

16. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: - przelew internetowy, - przelewem bankowym na konto sklepu, - pobranie.

17. Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy towaru ukazuje się po dodaniu towaru do koszyka zakupów na stronie internetowej. Zakupiony towar jest dostarczany pod wskazany przez Kupującego adres.

18. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia i dokonania płatności na rachunek sklepu (liczona będzie data późniejsza) do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

19. Termin otrzymania przesyłki jest to czas realizacji zamówienia połączony z przewidywanym czasem dostawy.

20. W przypadku, gdy doręczyciel nie zastanie Kupującego pozostawia awizo, wskazujące czas dokonania próby doręczenia przesyłki z zaznaczeniem terminu ponownej próby jej dostarczenia.

21. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki zamówiony towar wróci do sklepu, Klient zostanie obciążony kosztami dostawy.

22. W przypadku towarów ze statusem „na zamówienie” termin przyjęcia do realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora. Sklep w takim przypadku zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

23. Sklep dostarcza towar w kraju i do państw członkowskich Unii Europejskiej pobierając opłaty za dostawę towaru do wskazanego przez kupującego miejsca.

24. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 02.141.1176 z późniejszymi zmianami) Sklep odpowiada wobec Kupującego, będącego konsumentem za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych tą ustawą. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym tą niezgodność oraz żądanie dotyczące usunięcia tej niegodności, Kupujący powinien wysłać z dopiskiem na własny koszt.

25. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub wypełniając formularz dostępny w załączniku rzeczonej ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/T/D20140827L.pdf w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (nadane e-mailem, pocztą lub bezpośrednio w sklepie). W 4horse.pl obowiązuje przedłużony termin odstąpienia od wspomnianej umowy i wynosi 30 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru. Jednocześnie informujemy, że wspomniany przedłużony termin nie ogranicza prawa wynikającego z ustawy. Zwrot w takim wypadku następuje na koszt Kupującego. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia oraz kosztów wysyłki do klienta w ciągu 14 dni od daty otrzymania odstąpienia od umowy przez Kupującego. Sklep posiada prawo do wstrzymania zwrotu należnej kwoty do czasu otrzymania zwrotu towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument podczas zakupu lub innego jeżeli konsument wyraźnie przedstawi zgodę na zwrócenie kosztów w inny sposób, które nie narażają go na poniesienie dodatkowych kosztów. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia
od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej.

26. Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.

27. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych.

28. Wszystkie wymienione produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

29. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

30. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adresem sklepu 4HORSE.PL EDYTA CIARA Otwock ul. Karczewska 15A 05-400. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć podane na piśmie przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku gdy, reklamacja będzie uzasadniona, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (przykładowo z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

31. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient chyba, że zostanie uwzględniona reklamacja. W takim przypadku koszty przesyłki ponosi Sklep.

32. W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny koszty ich odesłania ponosi Klient.

33. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

34. Informujemy, że towary oferowane w sklepie funkcjonującym pod adresem www.4horse.pl są wolne od wad.

35. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.4horse.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

36. Informujemy, że każdy Klient sklepu internetowego 4horse.pl ma prawo do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z zakupem poprzez platformę ODR, znajdującą się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Podczas zakładania sporów na platformie jako adres e-mail Sprzedającego należy podać: sklep@4horse.pl.